Általános Szerződési Feltételek - 1. oldal

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

  1.1. Az Idea-NET Bt. valamint az Ide-NET Solutions Kft. (4225 Debrecen, Telek u. 60., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZFben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZFben foglalt feltételek szerint.

2. A szolgáltatás leírása

  2.1. Szolgáltató tárhelyet biztosít Előfizető számára saját szerverén, a megrendelésben meghatározott adatmennyiség mértékéig.
  2.2. Szolgáltató PHP futtatási lehetőséget, valamint MySQL adatbázis felhasználási lehetőséget biztosít Előfizető részére.
  2.3. Előfizető saját állományait ftp felületen keresztül töltheti fel Szolgáltató szerverére.
  2.4. Az előfizetett csomagban részletezett feltételeknek megfelelően Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat is biztosíthat Előfizetető részére (pl email, statisztika stb). E szolgáltatások számára Szolgáltató nem köteles plusz tárhelyet biztosítani a megrendelt tárhelyen felül.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  3.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások. Az előre tervezett karbantartások bejelentésének helye a http://www.ideanet.hu weboldal.
  3.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizetőnek. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  3.3. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizetőnek kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra, valamint az időszak közben megrendelt plusz szolgáltatások, melyeket Szolgáltató azok aktiválása után számláz. Az első számlát Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
  3.4. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
  a) Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
  b) Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
  c) Tilos az Interneten kéretlen reklám célú emailek (SPAM) küldése, valamint más felhasználók zaklatása;
  d) Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
  3.5. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve email, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
  3.6. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.

Általános Szerződési Feltételek - 2. oldal

4. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

  4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  4.2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
  4.3. Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul nagy, vagy a szerverátlagnál kiugróan nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
  4.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  4.5. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
  4.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
  4.7. Az Előfizető elfogadja, hogy
  a) Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25%-át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartotznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
  b) Nem futtathat olyan interaktív realtime chat alkalmazást, amely szerveroldali erőforrást használ. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
  c) Nem futtathat IRC, ehhez hasonló illetve ezzel megegyező kliens vagy szerver programot.
  d) Nem futtathat torrent, ill. ennek működéséhez hasonló P2P fájlmegosztó alkalmazásokat, vagy klienst illetve nem publikálhat torrent fájlokat (ez utóbbi alól kivételt jelent az az eset, ha a torrent fájl által hivatkozott tartalom szabadon terjeszthető).
  e) Nem vehet részt fájlcserélő tevékenységben.
  f) Nem futtathat játék szervereket.
  g) Crontab bejegyzéseket legfeljebb óránként futtathat.
  h) Szerzői jogdíjas anyagokat kizárólag abban az esetben tárol a szerveren, amennyiben annak szerzői jogával saját maga rendelkezik.
  4.8. Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

Általános Szerződési Feltételek - 3. oldal

5. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése

  5.1. Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül, időtartamot vizsgálva több, mint 5%-nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. Harmadik fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használhatók (a külső körülmények ellenőrizhetetlensége miatt). A rendelkezésreállás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott email címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

6. Árváltozás

  6.1. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett díj nem módosítható.

7. ÁSZF változásai

  7.1. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

8. A szerződés hatálya

  8.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZFben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
  8.2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan újabb egyéves időtartamú szerződéssé alakul át. Előfizető az újabb kiszámlázott időszak megfizetésével elfogadja a szerződés érvényességét a következő időszakra is.
  8.3. Amennyiben Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
  8.4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
  8.5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
  8.6. A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZFbe ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

Általános Szerződési Feltételek - 4. oldal

9. Domain regisztráció

  9.1. Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (felszőszintű domainvégződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann. org, stb.)
  9.2. Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott TLD-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül).
  9.3. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.
  9.4. A periódikus számlázású domainekre vonatkozó domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatást minden évfordulókor automatikusan meghosszabbítjuk, ha a megrendelő az évforduló időpontja előtt legkésőbb 15 nappal nem mondja le írásban a szolgáltatást.

10. Egyebek

  10.1. A jelen ÁSZFben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
  10.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

11.VIS MAJOR

  11.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
  11.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  11.3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

Általános Szerződési Feltételek - 5. oldal

12. Akciós kiegészítés

  12.1. A megrendelt tárhely szolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 15. napig a megrendelt szolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, kizárólag olyan bizonyított esetekben, melyekben a Szolgáltató a honlapon megadott email elérhetőségeken 72 órán belül a jogos kérésekre nem tesz érdemleges lépést és ezzel a Szolgáltatás folyamatos teljesítését hátráltatja. Minden olyan esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 15. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.
  12.2. Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges!

13. Váltás előfizetői csomagok között

  13.1. Szolgáltató által meghatározott előfizetői csomagok között lehetőség van váltásra abban az esetben, ha Előfizető a korábban megrendelt szolgáltatásnál magasabb értékű szolgáltatást kíván igénybe venni. Ebben az esetben Előfizető megrendeli a nagyobb értékű csomagot, Szolgálaltó ennek díjából jóváírja a korábban használt csomag időarányosan hátralevő díját. Ezzel egyidőben a korábban használt csomag megszűnik. A jóváírás alapegysége az egy hónapra számolt díj, a számolásnál csak a teljesen felhasznált hónapokat kell figyelembe venni.

14. Egyéb

  14.1. Előfizető a megrendeléssel együtt kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az általa megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban tájékoztatja. Kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltatóval szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn. Tudomásul veszi, hogy ha a fentebbi kötelezettségeit megszegi, illetve az adatváltozás tényéről a a Szolgáltatót nem tájékoztatja, vagy lejárt, kiegyenlítetlen tartozása fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről a szolgáltató tudomást szerez, úgy azt a szolgáltató, szerződést felmondó feltételnek tekinti és ennek megfelelően a szerződés pénzbeli visszatérítés nélkül megszűnik, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennt állnak a Szolgáltató részéről.